ПРОГРАМ

ПРОГРАМ
ПОБЕДА ЗА САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ ПИРОТА

Наш приоритет је сигурна будућност Пирота !

Стратешки циљеви су:

  1. Повећана запосленост и додатна вредност у привреди Пирота, јачањем конкурентности и повезаност са фирмама из земље, региона и света.
  2. Побољшан квалитет живота за становништво Пирота, унапређењем постојећих и стварањем нових јавних услуга, посебно за младе и старије особе
  3. Очување и унапређење културно-историјских вредности, унапређена заштита животне средине и заштита од непогода.

ВИЗИЈА: Пирот град који се истиче у погледу квалитета живљења наших грађана, развоја привреде и запошљавања, безбедности грађана, обезбеђења потребне инфраструктуре и квалитета животне средине. Пирот модеран и просперитетни град који даје нове перспективе развоја и пружа једнаке могућности за све.

Град Пирот је простор богате културно – историјске баштине. Одрживим управљањем природним и културно – историјским ресурсима те знањем и способношћу свих становника, Град Пирот постаће место које нуди квалитетан стандард живљења. Синергијом предузетништва, туризма и пољопривреде Град Пирот омогућити ће просперитетан животни стандард. Овај модеран и природно очуван простор партнерским приступом осигурава једнак приступ и једнаке могућности свима. Град брине о старима и пружа прилику младима, новим идејама и иновацијама.

МИСИЈА: Пирот град који кроз врхунски квалитет услуга максимално ефикасно испуњава потребе и очекивања становника Пирота и свих оних који су упућени на Град Пирот, и да при томе испуњава законске и друге захтеве свих осталих заинтересованих страна.

Град задовољних људи, политичко, привредно, културно, управно и образовно средиште Пиротског управног округа.

Остварење наше визије и мисије је могуће кроз дугорочну одрживост нашег успешног рада базираног на привржености свих запослених.

ЦИЉЕВИ:

⦁ град са ефикасном локалном самоуправом у корист грађана.
⦁ трaнспaрентност у свим aспектимa рaдa локaлне самоупрaве и трошењу новцa пореских обвезникa.
⦁ привредно један од најконкурентнијих градова Србије и региона.
⦁ промена локалне економске политике-интензивни привредни и економски развој
⦁ пуна подршка пиротским инвеститорима, породичним компанијама, микро, малим и средњим предузећима.
⦁ град једнаких могућности за све-посао за све.
⦁ обезбедити равномерни и уједначени развој село-град.
⦁ наша села-ресурс за будућност
⦁ заустављање егзодуса из Пирота
⦁ спорт у функцији развоја града.
⦁ унапређење образовања.
⦁ унапређење здравствене заштите.
⦁ град који брине о својима и ван Пирота.
⦁ сарадња са успешним Пироћанцима који живе ван Пирота.
⦁ град са условима живота и стандардом грађана на нивоу просперитетних градова.
⦁ град са културно-историјском баштином у функцији развоја.
⦁ град са очуваном животном средином у функцији развоја.
⦁ град социјално одговоран и осетљив.
⦁ Пирот паметан град.
⦁ Пирот зелени град.

За ово се вреди борити!
Ово не можемо сами да успемо без Ваше помоћи!
Следећи локални избори су шанса да Пирот коначно постане модеран град!
Пробуди се, покрени се, укључи се, помози да Пирот постане просперитетни град!

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Управа Града прихвата и преузима одговорност за потпуно задовољство својих суграђана и гостију, као и својих пословних партнера, што остварујемо праћењем модерних технологија управљања локалном самоуправом, као и кроз континуирано образовање наших кадрова. 

Према нашим грађанина и гостима понашаће ћемо се као према пословним партнерима и пријатељима водећи рачуна да њихово задовољство нашим услугама и радом, као и животом и радом на нашем подручју буду наш циљ и задатак коју ћемо континуирано спроводити и побољшавати. 

Наши грађани и гости предмет су наше континуиране професионалне бриге кроз исказану пуну пажњу у сврху задовољења свих њихових потреба и очекивања, уз одржавање највишег стандарда квалитета наших услуга, које у тренутним условима можемо постићи. 

Циљ наше политике квалитета је: пружити нашим грађанима и гостима услугу каква се и од нас очекује, имајући у виду постојеће окружење, технолошки и економски потенцијал као и све постојеће законске прописе. 

Остварење наше фундаменталне мисије, а то је потпуно задовољство наших грађана, гостију и наших партнера кроз дугорочну, обострано корисну пословну сарадњу, наш је циљ и свакодневна задатак.

Квалитет рада сваког нашег запослених, аи спољног сарадника док обавља послове за нас, претпоставка је и циљ који си пред себе поставља градска управа. Осигурање квалитета стога прати наше услуге на свим развојним, припремним и реализаторска фазама, до извршења наше услуге или задатке, као и њено континуирано праћење и вредновање. 

Одговорност за квалитет сноси сваки наш запослени, спољни сарадник и кооперант. Политика квалитета уграђена је у све пословне процесе и она је обавезујућа за све запослене и спољне сараднике.

Политику квалитета остварити ћемо доследном применом следећих принципа:

  • обезбедити политички и институционални оквир за ефикасно пружање услуга нашим корисницима,
  • одржавати квалитетну комуникацију са институцијама, организацијама, привредом и грађанима- корисницима наших услуга,
  • стварати квалитетне и одрживе развојне планове и пројекте који ће осигурати просперитет Граду и његовим грађанима,
  • одржавати позитивну и реалну слику у јавности везано на активности градских тела,
  • запошљавати стручне и амбициозне раднике који ће имати могућности и обавезу сталног усавршавања,
  • примењивати и стално побољшавати делотворност система управљања квалитетом заснованог на захтевима међународне норме ИСО 9001 и смерницама за локалну самоуправу ИВА-4.

Политика квалитета се састоји од следећих принципа:

1. Законито испуњавање потреба и очекивања наших грађана, у складу са најбољом праксом код нас и у свету, први је приоритет у вршењу услуга наше Општинске управе.
2. Градња процеса и система у којима се врше услуге заснива се на потребама и очекивањима грађана, а не општинских служби.
3. Квалитет, ефикасност и доступност наших услуга се остварују истовремено уз одговорност за брз одзив, максимално коришћење информационих технологија и стандарда квалитета.
4. Врхунски квалитет услуга је циљ и одговорност сваког запосленог у Општинској управи, исказан кроз висок ниво професионализма, услужности и љубазности.
5. Тимски рад базиран на комуникацији између општинских и других јавних служби представља основ наше компетентности и услужности.
6. Планирање, превентива, побољшања и иновације у које су укључени наши грађани, запослени и друге заинтересоване стране, препознатљив је стил нашег рада.
7. Градња партнерских односа са свим заинтересованим странама које учествују у унапређењу наших услуга је наша трајна оријентација.
8. Усклађен одрживи развој заснован на квалитету, те заштити животне средине, општој сигурности, безбедности и заштити здравља на раду представљају полазну основу за развој наше општине.
9. Спровођење ове политике и достизање нове организационе културе и компетентности се подржава одговарајућим програмима оспособљавања и мотивације свих запослених у Општинској управи.
10. Преиспитивање система квалитета од стране руководства се одвија са циљем успостављања процеса побољшања за дугорочно и одрживо успешно остварење циљева и задатака Општинске управе.

Пирот, 16.12.2019.

професор Владица Тошић
ПОБЕДА ЗА САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ ПИРОТА